Z historie spolkové činnosti v obci Starý Kolín

 • Nejstarším spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, který při svém založení na valné hromadě v roce 1879 měl 38 členů. SHD vlastní funkční tzv. koňskou stříkačku z roku 1926, nejstarší v okrese Kolín.  V roce 1958 získali hasiči povolení ke stavbě nové hasičárny. V roce 2002 obdržel SDH vyznamenání od ministra za pomoc při povodních v Praze.
 • V roce 1889 byla založena Čtenářská jednota, nejstarší vzdělávací spolek v obci. Měla pěknou knihovnu a odebírala časopisy. Podle zákona byla v obci v roce 1921 zřízena veřejná knihovna.
 • Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1898 a měla 14 členů. V průběhu první světové války byla Sokolu znemožněna činnost, protože se jevila jako protirakouská. V roce 1921 kupuje Sokol stodolu paní Sixtové a přestavuje ji v roce 1923 na sokolovnu se sálem velkým 200 m2.
 • Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) byla ustanovena v roce 1919 a měla 82 členů. V roce 1922 DTJ pořídila spolkový prapor a v roce 1923 zakoupila stodolu paní Kurkové, která byla zbořena a postavena nová budova určená pro cvičence. Zároveň bylo postaveno jeviště. V budově cvičil každý sbor dvakrát týdně.
 • V roce 1922 došlo dle zákona k soupisu všech spolků vedených v obcích v ČSR. Ve Starém Kolíně byly vedeny tyto spolky:
  Sbor dobrovolných hasičů Starý Kolín (založen 1879)
  Čtenářská jednota Starý Kolín (1890)
  Tělocvičná jednota Sokol Starý Kolín (1898)
  Říšský svaz dělnictva lučebního, místní skupina Starý Kolín (1910)
  Ústřední matice školská, místní odbor Starý Kolín (1913)
  Dělnická tělocvičná jednota Starý Kolín (1919)
  Unie železničních zaměstnanců, místní skupina Starý Kolín (1921)
  Družina československých válečných poškozenců, místní skupina Starý Kolín (1921)
 • Společenstvo ochrany matek a dětí bylo založeno v roce 1936 jako pobočka stejné společnosti v Týnci nad Labem.
 • V roce 1957 bylo založeno volné sdružení Spolek přátel žehu. Mělo 60 členů. Za úkol si dalo přípravu místa pro zřízení urnového háje na místním obecním hřbitově.
 • Junák – český skaut byl v obci založen celkem třikrát. Poprvé před 2. světovou válkou, podruhé na krátké období v roce 1968 a potřetí v roce 1990. Dvakrát byla jeho činnost ukončena násilně. V roce 1990 se uskutečnila také první výprava a první letní tábor v Neratově v Orlických horách.
 • Český svaz žen: pořádá besedy se zdravotní a ženskou tématikou, oslavy MDŽ, uklízí veřejné prostranství, pracuje s dětmi ve škole, pomáhá při předávání OP. V roce 1958 měla místní skupina zdravotní službu při cyklistickém Závodu míru.
 • Československý červený kříž pořádá besedy s lékaři, promítání filmů se zdravotní tématikou, zdravotnická školení pro občany, brigády při úpravě obce a rekreační výlety.
 • Český rybářský svaz byl založen 12. února 1949. V roce svého založení měla místní skupina 68 členů a bylo vydáno 76 povolenek. V roce 1960 v rámci závazku zbourali starý transformátor u pomníku padlých. V roce 1971 uspořádali první rybářské závody, účastnilo se  82 závodníků.  V roce 2008 podnikli výpravu do Norska.
 • V roce 1923 vznikl myslivecký spolek (Lidová myslivecká společnostMyslivecké sdružení) ve Starém Kolíně. Lovili se hlavně zajíci, koroptve, křepelky, králíci a holubi a jako škodná zvěř liška, kuna, vydra, jezevec a vrána. Zajišťují zimní krmení zvěře, vysazování stromků, líhnutí kuřat bažantů a koroptví v umělé líhni. Odstřely. Pomoc JZD při letní sklizni. Oprava remízků.
 • Tělocvičná jednota Jiskra má v roce 1960 4 oddíly: základní TV, turistika, kopaná a lední hokej. Pořádá nácviky na Spartakiády, divadelní představení, staročeské máje, posvícenské zábavy, vinobraní, módní přehlídky, silvestrovské zábavy, nadílky pro děti (Děda mráz). Cyklistické zájezdy, orientační závody.
 • SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou) byl založen v březnu 1961, na ustavující schůzi bylo 12 členů. V základní organizaci byly založeny kroužky:  motoristický, radia a kroužek vodních sportů. Prováděli proškolování řidičů osobních i nákladních automobilů, traktorů i motocyklů. Okresní přebor (sekce rádia) – hon na lišku, pořádání kurzů radiotechniky a radiovýcviku. V roce 1962 byl založen střelecký kroužek. Koncem 70. let vzniká mototuristický oddíl, který se stará o údržbu a zvelebování chalupy v Neratově v Orlických horách. V 80. letech byl v rámci mototuristického oddílu založen oddíl bikrosu. Součástí SVAZARMu je také Klub důstojníků v záloze a vodácký oddíl.
 • Po rozpadu ČSSR končí svou existenci SVAZARM. Přejmenovává se v roce 1990 na AVZO TSČ ČR Svazarm Starý Kolín (Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností). V pobočném spolku ve Starém Kolíně jsou čtyři kluby: Klub chalupářů, střelců, vodáků a traktorářů.
 • Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) agitační večery NF – prodej slosovatelných zájezdových známek do SSSR, pořádání lampionových průvodů s hudbou, zprostředkování výměnných dopisů mezi našimi a sovětskými pionýry, výstavy knih sovětských autorů.
 • Místní skupina zahrádkářů (Český zahrádkářský svaz) byla založena 20.11.1963 a měla 20 členů. V programu mají ošetřování stromů v majetku obce. Pracují s dotazy obyvatel ohledně pěstování stromů, keřů a zeleniny na vlastních pozemcích. Pořádají kurzy roubování, výstavy ovoce, zeleniny, květin.
 • Sportovně střelecký klub navazuje od sametové revoluce na střelecký oddíl, který vznikl v roce 1962 jako součást SVAZARMu. Po celou dobu trvání oddílu střelci nevedli žádnou kroniku. V areálu k původní střelnici vybudovali 50metrovou vzduchovkovou střelnici.
 • Klub vodáků vznikl v roce 1981 z pionýrské družiny Lvíčata. Stal se samostatnou odborností v místní organizaci SVAZARMu. Je to sportovní oddíl, účastní se a pořádá soutěže: vodácký víceboj na pětimístných pramicích (sprint, slalom, sjezd spojený se střelbou ze vzduchové pušky a štafetové plavání). V oddíle jsou držitelé titulů: Mistr ČR, Mezinárodní mistr a Vítěz Českého poháru.
 • V roce 1997 byl založen oddíl LTC Tenis. Tenisový areál na bývalém hokejovém hřišti za sokolovnou a zdevastované kabiny se začaly rekonstruovat v roce 1995. Vznikly dva antukové dvorce a kabiny.
 • V roce 1986 byl založen oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Starý Kolín. První žákovský turnaj se konal v květnu 1986 v kulturním domě. Původní herna byla do sezony 1990 – 1991 v sále nad restaurací Pošta na náměstí. Později se trénovalo v sále KD a ve škole.
 • Oddíl kopané při TJ Sokol Starý Kolín existuje asi od roku 1913. Původní hřiště bylo V Modřinkách u bývalé lukostřelecké střelnice (V Šuterníku). Pozemek, kde je dnešní fotbalové hřiště zakoupil majitel KARY, pan Jaroslav Kříž. Svoji činnost obnovuje oddíl od roku 2017.
 • V létě 20014 vzniká Starokolínský okrašlovací spolek (SOS). Hlavním cílem je oživení kultury v obci, stmelování lidí při různých aktivitách, pořádání veřejných sbírek a spolupráce s nadacemi za účelem obnovy kostela sv. Ondřeje a kostelního areálu. V září 2021 otevřel spolek naučnou stezku „V Souškách“. Pravidelně pořádá ve vsi tradiční vánoční trhy, výstavy, autobusové poznávací zájezdy, Noc kostelů, Dětský den a vydává kalendáře s tématikou Starého Kolína.
 • V roce 2007 byl založen Lukostřelecký klub REXBOW Archery Club. Na venkovní střelnici je možné střílet všechny lukostřelecké disciplíny. Klub v obci zanikl.
 • Starokolínští pejskaři působí ve Starém Kolíně od roku 2009. Zabývají se sportovní kynologií, tj. pachové práce, poslušnost a obrana.
 • Rodinné centrum Motýlek bylo otevřeno v říjnu 2013 v areálu ZŠ. Vytváří zázemí pro scházení se maminek a malých dětí do 3 let věku v zimním období. Součástí schůzek jsou dílničky tvoření pro děti a i pro maminky, jarní a podzimní bazárek. Cílem Centra je začlenit maminky do společenského života a naučit děti do 3 let věku navázat sociální vazby s podobně starými dětmi, které ještě nenavštěvují školská zařízení.

 

Z obecních kronik a příspěvků ve Starokolínském
zpravodaji zpracovala Naďa Kotková

 

Fotografie

Budova bývalé sokolovny, dnes kulturní dům

Budova bývalé sokolovny, dnes kulturní dům
Budova bývalé sokolovny, dnes kulturní dům

 

 

Starokolínští hasiči

 

Fotbalový oddíl se znakem lišky (KARA).

Fotbalový oddíl se znakem lišky (KARA).
Fotbalový oddíl se znakem lišky (KARA).

 

 

Letní tábory pro děti byly pořádány pod záštitou Pionýrské organizace, ale byly vedené ve skautském duchu (70. léta)

Letní tábory pro děti byly pořádány pod záštitou Pionýrské organizace, ale byly vedené ve skautském duchu (70. léta)
Letní tábory pro děti byly pořádány pod záštitou Pionýrské organizace, ale byly vedené ve skautském duchu (70. léta)

 

 

Hokejový oddíl KARA

Hokejový oddíl KARA Starý Kolín zde v Nymburce
Hokejový oddíl KARA Starý Kolín zde v Nymburce

 

 

Staročeské máje se v obci slavily už od období 1. republiky asi do 70. let. Obcházela se starokolínská i baštecká část obce. U každého domu, kde měla svobodná dívka postavenou máj, se tancovalo.  Na závěr slavnosti se tancovala beseda – na prostranství mezi kinem a kruhárnou, v pozdějších letech na hřišti za sokolovnou.

 

Ochotnické divadlo dlouho patřilo ke starokolínským tradicím. Vlevo je záběr ze hry “Podskalák” od Karla Hašlera. Dobové kulisy se zachovaly.